• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Hải cảng Santa Cruz del Sur - Cuba

 • Tọa độ cảng: 20º 43' 4'' N, -77º -59' -19'' W
 • Mã cảng: CUSCS
 • Loại cảng biển: Hải cảng [Harbor]
 • Quốc gia: Cuba
 • Địa chỉ: Santa Cruz del SurCuba
 • Quản lý cảng: Empresa Terminales Mambisas de La Habana
 • Quy mô cảng: Small
 • Cảng nằm ở khu vực: Caribbean Sea
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 1 foot m
 • Channel: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Cargo Pier: 0 - 5 feet 0 - 1.5 meters
 • Mean Tide: 1 foot
 • Anchorage: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Harbor Size: Very Small
 • Shelter: Poor
 • Max Vessel Size: Up to 500 feet in length
 • Harbor Type: Open Roadstead