• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Springdale - Canada

 • Tọa độ cảng: 49º 30' 0'' N, -56º -4' 0'' W
 • Mã cảng: CASPD
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Pier, Jetty or Wharf]
 • Quốc gia: Canada
 • Địa chỉ: PO Box 96Springdale, NF A0J 1T0Canada
 • Quản lý cảng: Springdale Port Authority
 • Số điện thoại: 709 673 3439
 • Số fax: 709 673 4969
 • Số Email: springdale.nf@thezone.net
 • Quy mô cảng: Small
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Channel: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Cargo Pier: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Anchorage: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: None
 • Max Vessel Size: Up to 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Natural