• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển San Julian - Argentina

 • Tọa độ cảng: -49º -17' -60'' S, -67º -43' 0'' W
 • Mã cảng: ARULA
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Pier, Jetty or Wharf]
 • Quốc gia: Argentina
 • Địa chỉ: Sarmiento 200San Julian, Santa Cruz 9310Argentina
 • Số điện thoại: 02962 452612
 • Số fax: 02962 452069
 • Số Email: puertopsj@videodata.com.ar
 • Website: www.scruz.gov.ar/puertos
 • Quy mô cảng: Very Small
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 3 feet m
 • Channel: 6 - 10 feet 1.8 - 3 meters
 • Cargo Pier: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Mean Tide: 3 feet
 • Anchorage: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Oil Terminal: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Harbor Size: Very Small
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Up to 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Natural