• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Hải cảng Rimouski - Canada

 • Tọa độ cảng: 48º 25' 46'' N, -68º -32' -19'' W
 • Mã cảng: CARIM
 • Loại cảng biển: Hải cảng [Harbor]
 • Quốc gia: Canada
 • Địa chỉ: RimouskiCanada
 • Quy mô cảng: Small
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 10 feet m
 • Channel: 11 - 15 feet 3.4 - 4.6 meters
 • Cargo Pier: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Mean Tide: 10 feet
 • Anchorage: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Oil Terminal: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Up to 500 feet in length
 • Harbor Type: River Natural
 • Turning Area: Yes