• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Hải cảng Paspebiac - Canada

 • Tọa độ cảng: 48º 1' 42'' N, -65º -15' -4'' W
 • Mã cảng: CAPAS
 • Loại cảng biển: Hải cảng [Harbor]
 • Quốc gia: Canada
 • Địa chỉ: PaspebiacCanada
 • Quy mô cảng: Small
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 5 feet m
 • Channel: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Cargo Pier: 11 - 15 feet 3.4 - 4.6 meters
 • Mean Tide: 5 feet
 • Anchorage: 41 - 45 feet 12.5 - 13.7 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Fair
 • Harbor Type: Coastal Natural
 • Turning Area: Yes