• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Hải cảng Parrsboro - Canada

 • Tọa độ cảng: 45º 23' 60'' N, -64º -19' -59'' W
 • Mã cảng: CAPAR
 • Loại cảng biển: Hải cảng [Harbor]
 • Quốc gia: Canada
 • Địa chỉ: PO Box 680Parrsboro, NS B0M 1S0Canada
 • Quản lý cảng: Parrsboro Area Harbour Commission
 • Website: www.town.parrsboro.ns.ca
 • Quy mô cảng: Small
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 16 feet m
 • Channel: 6 - 10 feet 1.8 - 3 meters
 • Cargo Pier: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Mean Tide: 16 feet
 • Anchorage: 41 - 45 feet 12.5 - 13.7 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Excellent
 • Max Vessel Size: Up to 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Natural
 • Turning Area: Yes