• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Hải cảng Harbour Grace - Canada

 • Tọa độ cảng: 47º 41' 46'' N, -53º -12' -41'' W
 • Mã cảng: CAHRE
 • Loại cảng biển: Hải cảng [Harbor]
 • Quốc gia: Canada
 • Địa chỉ: PO Box 149Harbour Grace, Newfoundland and Labrador A0A 2M0Canada
 • Quản lý cảng: Port Authority of Harbour Grace
 • Số điện thoại: 709 596 0605
 • Số fax: 709 596 0613
 • Số Email: hrgrace.hrauth@nf.sympatico.ca
 • Quy mô cảng: Small
 • Cảng nằm ở khu vực: North Atlantic
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 3 feet m
 • Channel: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Cargo Pier: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Mean Tide: 3 feet
 • Anchorage: 51 - 55 feet 15.5 - 16 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Up to 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Natural
 • Turning Area: Yes