• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Port Hawkesbury - Canada

 • Tọa độ cảng: 45º 36' 9'' N, -61º -21' -50'' W
 • Mã cảng: CAPHW
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Seaport]
 • Quốc gia: Canada
 • Địa chỉ: P.O. Box 238428 Main StreetMulgrave, NS B0E 2G0Canada
 • Quản lý cảng: Strait of Canso Superport Corporation
 • Số điện thoại: 902-747-2410
 • Số fax: 902-747-2453
 • Số Email: timgilfoy@straitsuperport.com
 • Website: www.straitsuperport.com
 • Quy mô cảng: Medium
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 6 feet m
 • Channel: 41 - 45 feet 12.5 - 13.7 meters
 • Cargo Pier: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Mean Tide: 6 feet
 • Anchorage: 41 - 45 feet 12.5 - 13.7 meters
 • Oil Terminal: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Harbor Size: Very Small
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Natural
 • Turning Area: Yes